Funmedia projekty edukacyjne„Tworzenie adaptacyjnych testów zawodowych z wykorzystaniem technologii machine learning oraz algorytmów sztucznej inteligencji usprawniających ich działanie.”
Funmedia sp. z o.o. realizuje projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Tworzenie adaptacyjnych testów zawodowych z wykorzystaniem technologii machine learning oraz algorytmów sztucznej inteligencji usprawniających ich działanie.”
Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie łatwiejszego, szybszego, dokładniejszego oraz wydajniejszego systemu dopasowującego profile kandydatów do projektów bazującego na profilach zawodowych kandydatów oraz profilach projektowych pracodawców opartych o twarde kompetencje i umiejętności techniczne oraz umiejętności generyczne.


Wartość usługi: 287 820,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 198 900,00 PLN
Kontakt
Funmedia sp. z o.o.
Adres do korespondencji: Ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław
Osoba do kontaktu: Mateusz Sekta
e-mail: biuro@fun-media.com
Telefon: 71 307 24 23
Funmedia sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
Ekspansja międzynarodowa firmy Funmedia poprzez udział w targach branżowych oraz działania promocyjne.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 332 010,00 zł
Projekty Edukacyjne
E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiany organizacyjno-procesowe
w Funmedia Sp z.o.o.
Zapytanie ofertowe nr 01/07/2017
Dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie wprowadzenia zmian organizacyjno-procesowych w działalności międzynarodowej Funmedia Sp z o.o. zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w celu znaczącego zwiększenia ekspansji firmy Funmedia, ze szczególnym uwzględnieniem rynków anglo-, niemiecko- i hiszpańskojęzycznych w ramach projektu „Współpraca z zewnętrznymi konsultantami jako element wdrożenia strategii ekspansji międzynarodowej” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla wydatków o wartości powyżej 50 tys. zł netto. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 05.07.2017 – 14.07.2017
Kod CPV: 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte, link do protokołu wyboru: pobierz
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego