E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych:
Cel projektu
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administarcyjno-usługowym w dwóch grupach zawodów: skórzano-obuwniczym oraz włókienniczo-odziezowym. Wszystkie e-zasoby zostaną opracowane w języku angielskim. Powstałe materiały będą skierowane do szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, bezpośrednio do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Czas realizacji
01.02.2017 -31.10.2018
Wartość projektu
791 137,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
666 770,68 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego