E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym:
Cel projektu
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 10 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym. W ramach 10 e-zasobów opracowanych zostanie 68 e-modułów w języku angielskim.
Czas realizacji
01.02.2017 -31.10.2018
Wartość projektu
1 495 440,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
1 260 356, 83 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego